Overig: chronisch zieken

Nuttige algemene links voor chronisch zieken in het algemeen.

Care for us is een vzw met de volgende doelstelling:

 • het verstrekken van hulp en bijstand aan chronisch zieke, niet kapitaalkrachtige zorgvragers door gebruik te maken van principes uit de natuurlijke gezondheidszorg
 • het zelf organiseren en/of het bekostigen van de deelnameprijs voor deze zorgvragers aan gezondheidsweken en weekends in binnen- en buitenland
 • het zelf organiseren en/of bekostigen van toegangskaarten voor het bijwonen van informatieavonden rond een gezonde levensstijl, gegeven door hiervoor bevoegde gezondheidstherapeuten
 • het op zich nemen van een gedeelte van de kostprijs voor manuele en niet-manuele therapieën binnen de natuurlijke gezondheidszorg
 • het bekostigen van natuurlijke producten ter bevordering van de levenskwaliteit van deze zorgvragers
 • het verstrekken van voeding en andere materiële behoeften aan hen die zich in uiterste financiële nood bevinden

GVA, 2/2/15: VZW Care For Us stuurt mensen met ME/CVS gratis op vakantie.

De Directie-generaal Personen met een handicap is hoofdzakelijk belast met de toekenning van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (volwassenen) na een medisch onderzoek en een onderzoek van de inkomsten.

Ze levert ook:

 • attesten af zodat de personen die medisch erkend worden als personen met een handicap hun rechten kunnen laten gelden op fiscale en sociale maatregelen
 • parkeerkaarten en verminderingskaarten op het openbaar vervoer af.

Zij voert tenslotte ook nog medische onderzoeken uit om de handicap bij kinderen vast te stellen met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag aan hun ouders.

Met al uw vragen over de rechten van personen met een handicap kan u zich wenden tot:

CONTACT CENTER (van 8u30 tot 16u30)

Tel: 0800 987 99

Fax: 02/509.81.85

Mail: HandiN@minsoc.fed.be

Adres : FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50, bus 150

1000 Brussel

 

Merck zet zich in voor het beste in de geneeskunde: ‘bringing out the best in medicine’. Met dat voor ogen stelt Merck als service aan de samenleving alle Merck Manuals zonder winstoogmerk beschikbaar.

 • Legt ziektes uit, wie ze kan krijgen, de verschijnselen, hoe ze worden vastgesteld, hoe ze voorkomen kunnen worden en hoe ze behandeld kunnen worden; geeft ook informatie over prognose.
 • Gebaseerd op het meest geraadpleegde medische naslagwerk—The Merck Manual—maar in alledaagse taal geschreven door 300 voortreffelijke auteurs.

 • Door Merck & Co., Inc. gratis aangeboden via internet als service aan de samenleving.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen : 

 • Diensten en voorzieningen

  Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die zorg verlenen aan personen met een handicap door begeleiding of opvang.
 • Hulpmiddelen en aanpassingen

  Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een persoon met een handicap een tussenkomst krijgen voor een hulpmiddel of een aanpassing aan zijn woning of wagen.

 • Persoonlijke-assistentiebudget

  Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een persoonlijke-assistentiebudget aanvragen. Met dit budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.

VAPH

Sterrenkundelaan 30

1210 Brussel

T 02 225 84 11

F 02 225 84 05

E informatie@vaph.be 

Het Vlaams Patiëntenplatform VZW is een onafhankelijke koepelorganisatie van momenteel 89 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen die streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wenst dat de patiënten op actieve wijze deelnemen aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. De projecten van het Vlaams Patiëntenplatform vzw worden gedragen door afgevaardigden uit de patiëntenverenigingen. Op het Vlaams Patiëntenplatform heb je toegang tot thema’s zoals patiëntenrechten, medicatie, verzekeringen, werkgelegenheid, chronisch zieken,…