Bron:

| 5984 x gelezen

Bron: RIZIV

Datum: 8 november 2006

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft in 2002 met vijf universitaire ziekenhuizen een revalidatieovereenkomst afgesloten voor de financiering van hun respectievelijke referentiecentra voor patiënten met het Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

De bedoelde CVS-overeenkomsten leggen aan de referentiecentra een aantal opdrachten op. In de eerste plaats moeten de centra zorgen voor een diagnostische en therapeutische oppuntstelling van patiënten die op vermoeden van CVS door hun huisarts naar de centra verwezen zijn. Daarnaast wordt van de centra onder andere verwacht dat ze de huisartsen die patiënten verwijzen informeren én vormen over het Chronisch vermoeidheidssyndroom.

Over de uitvoering van de CVS-overeenkomsten is ondertussen een evaluatierapport opgesteld. Het is het rapport van een Akkoordraad die opgericht is in het kader van de CVS-overeenkomsten. In die Akkoordraad zijn zowel de referentiecentra als – via het College van geneesheren-directeurs – de verzekeringsinstellingen, vertegenwoordigd.

Onderaan deze pagina bevinden zich linken naar het evaluatierapport én naar de bijlagen die deel uitmaken van dit rapport.

Het evaluatierapport is voornamelijk gebaseerd op geanonimiseerde, statistische analyses van gegevens die de referentiecentra systematisch geregistreerd hebben vanaf de start van hun overeenkomsten tot en met 31 december 2004. Die gegevens hebben onder andere betrekking op het profiel van de patiënten én op het effect van de behandelingen die de centra verstrekt hebben.

Het rapport bevat volgende informatie:

 • een toelichting bij de achtergrond, de doelstellingen en het concept van de overeenkomsten;
 • een technische toelichting bij de wijze waarop de centra de gegevens voor de evaluatie geregistreerd hebben én de wijze waarop de gegevens statistisch verwerkt zijn;
 • de resultaten van de statistische analyses van de geregistreerde gegevens;
 • een bespreking van de resultaten van de statistische analyses;
 • een bespreking van mogelijke toekomstige beleidssporen inzake de geneeskundige verzorging van CVS

Het evaluatierapport werd op 23 oktober 2006 besproken door het Verzekeringscomité. Het Verzekeringscomité heeft nog geen beslissing genomen over de beleidsgevolgen die gegeven moeten worden aan de bevindingen van de evaluatie. In afwachting van een beslissing daaromtrent werden de bestaande overeenkomsten met de CVS-referentiecentra wel tijdelijk, met zes maanden, ongewijzigd verlengd tot en met 31 maart 2007.

Linken naar :

 • De tekst van het evaluatierapport (PDF – 928 KB)
  • Bijlage 1 : Gestandaardiseerd verwijsformulier voor de CVS-referentiecentra die volwassenen

   behandelen (PDF – 70 KB)

  • Bijlage 2 : Gestandaardiseerd verwijsformulier voor het CVS-referentiecentrum dat kinderen en

   adolescenten behandelt (PDF – 67 KB)

  • Bijlage 3 : Inventaris met betrekking tot de werking van de CVS-referentiecentra (PDF – 216 KB)

Eén reactie

 1. Evaluatierapport referentiecentra CVS

  Bron: Frank Twisk

  IV BESPREKING VAN DE STATISTISCHE GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE REFERENTIECENTRA VOOR VOLWASSEN CVS-PATIËNTEN3. Effecten van de specifieke interdisciplinaire revalidatie3.8. Globale bespreking van de outcome van de specifieke interdisciplinaire revalidatie

  Het effect van de revalidatie op de verschillende outcomeparameters is wisselend. Enerzijds zijn er statistisch significante verbeteringen van
  (1) de CVS-klachten (voor zover ze gemeten zijn vóór en ná de revalidatie) *1;
  (2) van de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit *2; en
  (3) van de niveau’s van psychisch en fysiek functioneren *3. Anderzijds worden deze positieve resultaten niet weerspiegeld door
  een verbeterde inspanningscapaciteit *4 en beroepsmatig functioneren *5.


  Eerst wat betreft het goede nieuws.
  Dat blijkt toch niet zo goed te zijn als men zelf aangeeft.

  *1
  Uit de cijfers, bladzijde 51 en 52, blijkt dat op grond van de inschatting van de patiënt zelf:
  voor een aantal CVS-klachten

  • een verbetering gerapporteerd wordt door 50-60% van de patiënten en
  • een verslechtering dor 25-30% van de patiënten.

  *2
  De resultaten zij tegen elkaar weggemiddeld:

  • 48% rapporteert een verbetering en
  • 30% een verslechtering.

  *3
  Ook hier zijn de resultaten van de “goeden” tegen de “slechten” tegen elkaar weggestreept:

  • 45-60% rapporteert zelf een verbetering en
  • 30-35% een verslechtering op een van de aspekten van psychisch en fysiek functioneren.

  Daarbij moet ook nog bedenken dat niet alleen CVS-patiënten ”behandeld” werden, maar ook mensen met klachten als gevolg van psychische problematiek.


  Een het slechte nieuws dan?
  Dat redeneer je gewoon weg!

  *4
  Een citaat:

  Subjectief voelen de patiënten zich dus beter zonder dat deze verbetering blijkt uit de resultaten op de inspanningsproef. Vermoedelijk komt dit omdat de cardiorespiratoire inspanningscapa-citeit bij CVS-patiënten geen goede parameter is om het effect van de revalidatie te evalueren.

  *5
  De resultaten m.b.t. revalidatie/arbeidsongeschiktheid zijn nog slechter dan men aangeeft…

  Vóór de revalidatie verrichten de patiënten betaalde beroepsactiviteiten gedurende gemiddeld 18,3% van een 38-uren-week. Uit de gegevens blijkt echter dat het gemiddelde percentage betaalde beroeps­activiteiten nog afneemt tot 14,9% op het einde van de revalidatie. 6% van de patiënten werkt meer dan vóór de revalidatie, 10% minder. Voor 84% van de patiënten wijzigt het percentage betaalde beroepsactiviteiten niet.


  Gezien de schrijnende situatie waarin M.E./CVS-patiënten zich bevinden, is het hoog tijd dat:
  onafhankelijke onderzoekers in België, Nederland en andere landen de loze beweringen, niet-onderbouwde aanpak en resultaten van de biopsychosociale school aan een kritisch oordeel onderwerpen,
  op basis van evidence-based kriteria waaraan men, zegt men althans, zoveel waarde hecht.

  Zelfkritiek is de biopsychosociale school volledig vreemd (kritiek op patiënten niet),
  Dus is zelfevaluatie niet voldoende, want…..

  MEN LAAT DE KALKOEN TOCH OOK NIET MEEBESLISSEN OVER HET KERSTDINER!

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen Evenementen
Recente Links