Bron:

| 4946 x gelezen

Senator Bert Anciaux stelde na zijn gesprek met de WUCB opnieuw vragen in de Senaat. Ditmaal in verband met de erkenning van ME en CVS als neurologische ziekte door de Wereld Gezondheids-organisatie (WHO) en waarom België de aanbevelingen van de WHO niet opvolgt. Daarbij wordt ook ingegaan op de vaststelling dat verzekeringsmaatschappijen veelal ME en CVS onderbrengen bij de psychische ziekten. Tot slot stelt Anciaux het statuut van de gerechtsdeskundige aan de kaak.

Schriftelijke vraag nr. 5-7211

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Myalgische encefalomyelitis – Chronisch vermoeidheidssyndroom – Classificatie – Neurologische aandoening – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Chronologie

29/10/2012 Verzending vraag

Vraag nr. 5-7211 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Myalgische encefalomyelitis (ME) wordt in de OBSI-schaal nog steeds geklasseerd als een psychische aandoening. Bijna tien jaar geleden werd het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) gevraagd om ME en CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) bij de neurologische ziekten te voegen. Tot op heden is dit niet gebeurd, ondanks beloftes hieromtrent vanwege de RIZIV-leiding, bij monde van de Administrateur-generaal. De argumentatie voor dergelijke verandering vindt men onder andere in de “WHO ICD-10 Diagnostic and Management Guidelines for Mental Disorders in Primary Care”, een publicatie van de WHO, waarin ME/CVS wordt erkend als neurologische aandoening (ICD-10.G93.3), opgenomen in de ICD 10, hoofdstuk G, onder de hoofding “Ziekten van het zenuwstelsel”, onder code G93.3. Deel 3 van ICD10 vermeldt dat ook CVS onder deze code valt. Vermits ons land het verdrag met de WHO ratificeerde, zijn de richtlijnen van de WHO bindend en verplichtend.

De wijziging van classificatie heeft grote gevolgen voor de patiënten, vooral in hun relatie tot de verzekeringen.

Hierover de volgende vragen:

 1. Bevestigt de geachte minister dat ME en CVS door de WHO worden geclassificeerd als neurologische – dus fysieke – aandoeningen?
 2. Op welke wijze klasseert het RIZIV de diagnoses van ME en CVS? Worden deze aandoeningen ondertussen en ontegensprekelijk als neurologische – dus fysieke – ziekten geklasseerd? Zo ja, sinds wanneer en met welke consequenties? Zo niet, waarom niet en maakt ons land zich hierdoor schuldig aan het niet opvolgen van de WHO-verplichtingen?
 3. Koestert zij nog plannen in verband met de classificatie van ME en CVS?

Schriftelijke vraag nr. 5-7212

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 oktober 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Verzekeringen – Myalgische encefalomyelitis – Chronisch vermoeidheidsyndroom – Classificatie als psychische aandoening

Chronologie

29/10/2012 Verzending vraag

Vraag nr. 5-7212 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Organisaties van patiënten met myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidsyndroom (ME/CVS) stellen regelmatig aan de kaak dat verzekeringsmaatschappijen, tegen alle internationale beslissingen en classificaties in, steeds opnieuw deze aandoeningen onderbrengen bij de psychische ziekten. De reden daarvoor klinkt lapidair simpel: het kost hen dan veel minder. Het zijn de verzekeringsartsen die deze beslissingen nemen.

Hierover de volgende vragen:

 1. Bevestigt de geachte minister dat de artsen in dienst van verzekeringsmaatschappijen systematische patiënten met de diagnose ME/CVS onderbrengen bij de categorie psychische aandoeningen?
 2. Bevestigt zij dat deze classificatie strijdig is met de internationaal geldende afspraken (onder andere het World Health Organisation)?
 3. Op welke wijze kan zij deze praktijk van verzekeringsmaatschappijen en hun artsen bestraffen en/of hen aanzetten tot correcte diagnoses?
 4. Heeft zij hieromtrent al contact gehad met de verenigingen van patiënten met ME/CVS? Zo ja, met welk resultaat? Zo niet, vindt zij dit contact niet urgent en zal zij hieromtrent initiatief nemen?
 5. Heeft zij hieromtrent al contact gehad met de verzekeringsmaatschappijen? Zo ja, met welk resultaat? Zo niet, vindt de geachte minister dit contact niet urgent en zal zij hieromtrent initiatief nemen?
 6. Is het waar dat verzekeringsmaatschappijen weigeren om ME en CVS als neurologische aandoening te erkennen en ze rangschikken bij psychische ziekten?

Schriftelijke vraag nr. 5-7213

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 oktober 2012

aan de minister van Justitie

Betwistingen in de medische sfeer – Statuut van gerechtsdeskundige – Classificatie van aandoeningen

Chronologie

29/10/2012 Verzending vraag

Vraag nr. 5-7213 d.d. 29 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De verenigingen van patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom (ME en CVS) worden vaak (bijna altijd) geconfronteerd met diagnoses van onder andere verzekeringsartsen, die hun aandoening klasseren bij “psychische” ziekten en niet – zoals internationaal werd overeengekomen (onder andere door de World Health Organisation) als neurologische, dus fysieke ziekte. De reden daartoe klinkt uiterst simpel: een psychische aandoening kost een verzekeringsmaatschappij substantieel minder dan een fysieke.

Hiermee geconfronteerd stapte een aantal van deze patiënten naar de rechtbank om de classificatie aan te vechten. In deze gevallen stelt de rechter een gerechtsdeskundige aan. Het aantal van deze medische expertises neemt sterk toe, maar de klachten daarover nog veel meer. Blijkbaar stellen zich hier fundamentele problemen, onder andere over de relatie van deze experts tot hun opdrachtgever, die blijkbaar sterk bepaalt in welke richting het advies gaat. Experts verbonden aan verzekeringsmaatschappijen blijken systematisch minder invaliditeit toe te kennen dan experts die werken in opdracht van justitie of van de patiënt. De rekrutering van deze experts lijkt vooralsnog een spel van toeval, er bestaan geen criteria om de expertise van de expert vast te stellen, er bestaan geen lijsten, geen procedures… Blijkbaar worden experts die “problemen” veroorzaken, snel uitgerangeerd. Daarbij ontvangen de experts geen vonnis, zodat ze niet te weten komen of ze ja of neen gevolgd werden in hun advies. Het gerucht gaat dat Justitie de ernst van deze problemen inzag en werkt aan een betere aanpak.

Hierover de volgende vragen:

 1. Bevestigt de geachte minister de probleemstelling met betrekking tot het rekruteren van medische gerechtsexperts, onder andere door het ontbreken van criteria, lijsten, feedback enz.?
 2. Beaamt zij dat dit euvel niet bijdraagt tot een eerlijke rechtsbedeling aan onder andere patiënten met CVS/ME?
 3. Werkt de geachte minister momenteel aan een verbetering van het systeem dat gerechtelijke experts rekruteert, aanstelt, opvolgt enz.? Zo ja, welk systeem en wanneer zal dit operationeel zijn – kan zij de inhoud van deze verbetering bezorgen? Zo niet, wanneer zal zij dit euvel aanpakken?

© De Senaat


Met dank aan de inspanningen van de Wake Up Call Beweging voor het gesprek met Bert Anciaux en om hierop attent te maken.

Eén reactie

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen Evenementen
Recente Links