Bron:

| 5202 x gelezen

Op 5 en 25 februari 2014 stelde senator Bert Anciaux van de SP.A aan Minister van Volksgezondheid Onkelinx enkele vragen m.b.t. de classificatie van ME en CVS, de late detectie van de ziekte van Lyme, en het onterecht classificeren van ME en CVS als psychische aandoeningen door verzekeringsmaatschappijen.

Hartelijk dank aan Bert Anciaux voor zijn engagement in deze problematiek.

Schriftelijke vraag nr. 5-11037

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

de classificatie van de myalgische encefalomyelitis en van het chronischevermoeidheidssyndroom

Chronologie

5/2/2014 Verzending vraag
22/4/2014 Antwoord

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4422

Vraag nr. 5-11037 d.d. 5 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Myalgische encefalomyelitis (ME) wordt in de OBSI-schaal nog steeds geklasseerd als een psychische aandoening. Bijna tien jaar geleden werd het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) gevraagd om ME en CVS (chronischevermoeidheidssyndroom) bij de neurologische ziekten te voegen. Tot op heden is dit niet gebeurd, ondanks beloften hieromtrent vanwege de RIZIV-leiding, bij monde van de Administrateur-generaal. De argumentatie voor dergelijke verandering vindt men onder andere in de “WHO ICD-10 Diagnostic and Management Guidelines for Mental Disorders in Primary Care”, een publicatie van de WHO, waarin ME/CVS wordt erkend als neurologische aandoening (ICD-10.G93.3), opgenomen in de ICD 10, hoofdstuk G, onder de hoofding “Ziekten van het zenuwstelsel”, onder code G93.3. Deel 3 van ICD10 vermeldt dat ook CVS onder deze code valt. Vermits ons land het verdrag met de WHO ratificeerde, zijn de richtlijnen van de WHO bindend en verplichtend.

De wijziging van classificatie heeft grote gevolgen voor de patiënten, vooral in hun relatie tot de verzekeringen.

Hierover de volgende vragen:

1) Bevestigt de minister dat ME en CVS door de WHO worden geclassificeerd als neurologische – dus fysieke – aandoeningen?

2) Op welke wijze klasseert het RIZIV de diagnoses van ME en CVS? Worden deze aandoeningen ondertussen en ontegensprekelijk als neurologische – dus fysieke – ziekten geklasseerd? Zo ja, sinds wanneer en met welke consequenties? Zo niet, waarom niet en maakt ons land zich hierdoor schuldig aan het niet opvolgen van de WHO-verplichtingen?

3) Koestert zij nog plannen in verband met de classificatie van ME en CVS?

Antwoord ontvangen op 22 april 2014 :

Tekst nog niet beschikbaar.


Schriftelijke vraag nr. 5-11045

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 5 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

De ziekte van Lyme

Chronologie

5/2/2014 Verzending vraag

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4435

Vraag nr. 5-11045 d.d. 5 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent organiseerde ik samen met Maya Detiège en John Crombez een rondetafelconferentie rond een betere behandeling en aanpak van CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), ME (myalgische encefalomyelitis), OLK (onverklaarde lichamelijke klachten). Op de rondetafel getuigden naast artsen ook drie patiënten over hun ervaringen. Alle drie gingen ze al jaren een lijdensweg, daarbij voor een groot stuk in de kou gelaten door de overheid en de medische wereld. De vraag zoomt daarop niet in, maar stelt wel een andere problematiek aan de kaak. De drie getuigende patiënten kregen elk de CVS-diagnose in de periode voorafgaand aan de rondetafelconferentie. Net voor de start van de rondetafel kwam plots een doorbraak voor twee van hen. Na een jarenlange zoektocht werd bij hen de ziekte van Lyme gediagnosticeerd. Een behandelbare ziekte en mogelijk dus het begin van het einde van hun lijdensweg, alhoewel de ziekte vooral goed te behandelen is bij een vroege diagnose.

Bij nadere rondvraag bleken die twee patiënten echt geen alleenstaande gevallen te zijn. Blijkbaar wordt er in moeilijke omstandigheden onvoldoende of slecht getest op de ziekte van Lyme. Die aandoening lijkt een zeer onderschat probleem. Door onderrapportage en onderdiagnostiek is er gebrek aan epidemiologische gegevens, waardoor de volle omvang van het probleem niet bekend is. Voorbije zomer wisten de media aan de hand van een onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Leuven te melden dat er wellicht 15 000 mensen in België rondlopen met de ziekte van Lyme, veroorzaakt door een tekenbeet.

Hierover de volgende vragen.

1) Klopt het dat er zeer weinig epidemiologische gegevens beschikbaar zijn over de ziekte van Lyme? Heeft de geachte minister een zicht op de omvang van de problematiek? Vindt ze dat een probleem? Zal ze haar diensten de opdracht geven om een en ander beter in kaart te brengen?

2) Gaat de geachte minister ermee akkoord dat een vroege detectie van Lyme en dus een aanzienlijk grotere kans op een succesvolle behandeling heel wat menselijke ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen? Hoe verklaart ze dat sommige patiënten eerst jarenlang van het kastje naar de muur worden gestuurd om dan pas gediagnosticeerd te worden met de ziekte van Lyme? Beaamt ze mijn veronderstelling dat er onvoldoende of slecht wordt getest op Lyme? Hoe beoordeelt de geachte minister de Belgische methoden om Lyme op te sporen en te behandelen? Acht ze die methoden voldoende doeltreffend? Zo neen, wat zal ze ondernemen om hier verbetering in te brengen?

3) Voor good practices in het diagnosticeren en behandelen van de ziekte van Lyme verwijst men steeds naar Duitsland. Is de geachte minister op de hoogte van de praktijken in Duitsland? Zal ze haar diensten opdragen die te bestuderen?


Schriftelijke vraag nr. 5-11181

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 25 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Myalgische encefalomyelitis – Chronischevermoeidheidssyndroom – Verzekeringsmaatschappijen – Psychische aandoening – Neurologische aandoening

Chronologie

25/2/2014 Verzending vraag

Vraag nr. 5-11181 d.d. 25 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de minister van Volksgezondheid behoort deze vraag tot de bevoegdheid van de minister van Economie (zie antwoord op de schriftelijke vraag 5-7212).

Organisaties van patiënten met myalgische encefalomyelitis (ME) en/of het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) stellen regelmatig aan de kaak dat verzekeringsmaatschappijen, tegen alle internationale beslissingen en classificaties in, steeds opnieuw deze aandoeningen onderbrengen bij de psychische ziekten. De reden daarvoor klinkt lapidair simpel: het kost hen dan veel minder. Het zijn de verzekeringsartsen die deze beslissingen nemen.

Hierover de volgende vragen.

1) Bevestigt de geachte minister dat de artsen in dienst van verzekeringsmaatschappijen systematische patiënten met de diagnose ME/CVS onderbrengen bij de categorie psychische aandoeningen?

2) Bevestigt hij dat deze classificatie strijdig is met de internationaal geldende afspraken (onder andere de World Health Organisation of WHO)?

3) Op welke wijze kan de geachte minister deze praktijk van verzekeringsmaatschappijen en hun artsen bestraffen en/of hen aanzetten tot correcte diagnoses?

4) Heeft hij hieromtrent al contact gehad met de verenigingen van patiënten met ME/CVS? Zo ja, met welk resultaat? Zo niet, vindt hij dit contact niet urgent en zal hij hieromtrent initiatief nemen?

5) Heeft hij hieromtrent al contact gehad met de verzekeringsmaatschappijen? Zo ja, met welk resultaat? Zo niet, vindt hij dit contact niet urgent en zal hij hieromtrent initiatief nemen?

6) Is het waar dat verzekeringsmaatschappijen weigeren om ME en CVS als neurologische aandoening te erkennen en ze rangschikken bij psychische ziekten?

© Belgische Senaat

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Geen Evenementen
Recente Links