Bron:

| 5142 x gelezen

Persbericht
Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
Groningen, 30 maart 2006

Patiënten moeten zelf verzoek indienen

Mensen met ME/CVS die vinden dat het UWV hun arbeidsongeschiktheid onjuist heeft beoordeeld kunnen het UWV vragen om op de eerder genomen beslissing terug te komen. Medewerkers van het UWV hebben deze week een instructie ontvangen over hoe zij een dergelijk verzoek moeten behandelen en in welke gevallen zij de arbeidsongeschiktheid opnieuw moeten beoordelen.* Mocht vervolgens blijken dat ten onrechte geen of een te lage uitkering is toegekend dan wordt de beslissing met volledige terugwerkend kracht herzien.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan twee moties die de Tweede Kamer op voorstel van kamerlid Vendrik in 2005 heeft aangenomen. Meldingen van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid dat verzekeringsartsen regelmatig onjuiste argumenten gebruiken om niet of niet volledig rekening te houden met de arbeidsongeschiktheid van ME-patiënten vormden daarvoor de aanleiding. Uit onderzoek van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid blijkt dat ongeveer 80% van de ME-patiënten bij de eenmalige WAO-herkeuringen de WAO-uitkering geheel of gedeeltelijk verliest. De Steungroep roept iedereen die het betreft op om actief gebruik te maken van de door het UWV geboden mogelijkheid.

 

 Gemaakte fouten
Volgens de instructie van het UWV is er sprake van een foute beoordeling wanneer:
–                     de verzekeringsarts vindt dat iemand niet arbeidsongeschikt is omdat ME/CVS geen ziekte zou zijn, of omdat hij niet ziek zou zijn, of omdat er geen duidelijke diagnose gesteld kan worden;
–                     de verzekeringsarts zijn conclusie onvoldoende heeft gemotiveerd, zodat de verzamelde gegevens ruimte laten voor een andere conclusie;
–                     de conclusie van de verzekeringsarts niet door de verzamelde gegevens wordt gerechtvaardigd.
Verzekeringsartsen die bij de keuring van iemand met ME/CVS niet of niet volledig rekening houden met diens beperkingen doen dat doorgaans op grond van verkeerde argumenten. De Steungroep heeft het UWV een aantal van deze argumenten voorgelegd en ook het UWV vindt deze onjuist.* In deze gevallen moet de beoordeling overgedaan worden als de betrokkene daarom vraagt. Daarnaast wordt een verzoek om de beoordeling over te doen ook gehonoreerd wanneer nieuwe feiten of omstandigheden aan het licht zijn gekomen.
 

Als geen bezwaar of beroep meer mogelijk is

Het UWV neemt een verzoek om terug te komen op een eerdere beslissing alleen in behandeling wanneer er geen bezwaar- of beroepsprocedures (meer) lopen en de termijnen waarbinnen bezwaar of beroep kan worden aangetekend zijn verstreken. Het verzoek kan ook worden ingediend na een beroepsprocedure bij de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep. Wie nog een bezwaar- of beroepsprocedure heeft lopen, of die nog aan kan spannen, en vindt dat een van bovengenoemde fouten is gemaakt kan deze het beste in het kader van deze procedure aanvoeren als (aanvullende) grond voor het bezwaar of beroep.
 

Ook bij beslissingen van lang geleden

De regeling geldt niet alleen bij beoordelingen en beslissingen in verband met de eenmalige herkeuringen (vanaf 1 oktober 2004) maar ook voor eerdere beslissingen over een WAO-, WAJONG- of WAZ-uitkering. Er geldt geen tijdslimiet, zodat bijvoorbeeld ook gevraagd kan worden om terug te komen op een beslissing van tien jaar geleden om geen WAO-uitkering toe te kennen.
 

Oproep aan patiënten

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid roept mensen met ME/CVS die denken dat hun arbeidsongeschiktheid door het UWV niet juist is beoordeeld op om actief gebruik te maken van de mogelijkheid om een nieuwe beoordeling te vragen.
Zij kunnen daartoe een verzoek indienen bij het UWV-kantoor waaronder zij vallen (voor adressen zie: www.uwv.nl). Om dit verzoek goed te beargumenteren is het nodig om aan de hand van de medische rapportages van het UWV en van eventuele eigen verslagen na te gaan of één of meer van de genoemde fouten zijn gemaakt. Dit geldt ook voor mensen die het UWV al eerder, op grond van de moties van de Tweede Kamer hebben gevraagd een eerdere keuring over te doen, maar wier verzoek toen niet zorgvuldig is behandeld.
Wanneer het UWV het verzoek honoreert zal vaak een nieuwe keuring plaatsvinden. Het is erg belangrijk om die goed voor te bereiden. De brochure ‘Arbeidsongeschikt door ME/CVS? Handleiding voor de herkeuring’ is daarbij onmisbaar. Deze is verkrijgbaar bij de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid.** In deze brochure staat ook hoe de nodige gegevens over de medische rapportages bij het UWV op te vragen zijn. Belanghebbenden kunnen verder bij de Steungroep terecht voor een overzicht van onjuiste argumenten van verzekeringsartsen, voor een voorbeeldbrief aan het UWV en voor aanvullende informatie over de beste aanpak.*** De Steungroep wil graag geïnformeerd worden over de resultaten.
 

Geen ME/CVS, wel onjuist beoordeeld?

De instructie van het UWV gaat speciaal over mensen met ME/CVS, maar is gebaseerd op algemene regels. Ook mensen met andere ziektes kunnen te maken krijgen met verkeerde argumenten van verzekeringsartsen. Zij kunnen op dezelfde wijze een verzoek indienen.
 
*ME/CVS; handelwijze bij verzoek om terug te komen van een beschikking. Incidentele Mededeling AW. (toegevoegd aan digitale instructie wet- en regelgeving UWV, 27 maart 2006)
 
** De ‘handleiding voor de herkeuring’ is te bestellen door door € 8,- over te maken op gironummer 6833476 t.n.v. St. Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid te Groningen, onder vermelding van ‘TPS’ en naam en adresgegevens.
 
***zie www.steungroep.nl/keuring.htm of bel met 050 549 29 06

 
De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid behartigt al meer dan 10 jaar de belangen van ME-patiënten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werk, uitkeringen, school en studie, en voorzieningen. Meer informatie: www.steungroep.nl  of 050 549 29 06.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Geen Evenementen
Recente Links