Bron:

| 24312 x gelezen

Ross, Medow, Rowe en Stewart, 2013

Introductie

Posturaal Orthostatisch Tachychardie Syndroom (POTS) is een chronische vorm van orthostatische intolerantie (OI) die gedefinieerd wordt door het ontstaan van orthostatische symptomen die gepaard gaan met een stijging in hartslag (HR) van ten minste 40 bpm (slagen per minuut) bij jongvolwassenen, 30 bpm bij volwassenen of een HR van >120 bpm binnen de 5 min. op een kanteltafeltest (70°).

Fysiologische studies bij mensen met POTS in rechtstaande positie hebben een grote daling vastgesteld in cardiale output en bloeddoorstroming in de hersenen. Patiënten met POTS ervaren een veelheid aan symptomen die wijzen op een stoornis in het centraal zenuwstelsel, gaande van langdurige vermoeidheid en licht in het hoofd voelen tot neurocognitieve defecten. Cognitieve stoornissen staan gewoonlijk aan de top van de klachten van jongvolwassenen met POTS en worden typisch benoemd als “brain fog” of hersenmist door patiënten. Toch is deze term “brain fog” onnauwkeurig, en tot op vandaag is de oorzaak van dit symptoom onbekend.

De doelstellingen van deze studie waren

 1. Het opstellen van een lijst van omschrijvingen voor de term brain fog
 2. Het evalueren van symptomen en triggers van brain fog dat inzicht zou kunnen bieden in de fysiologische mechanismen van het symptoom
 3. De waargenomen doeltreffendheid van behandelingen bepalen om doelen te stellen voor verdere studie.

Methoden

Patiënten

Patiënten tussen 14-29 jaar, die eerder de diagnose POTS kregen, kwamen in aanmerking voor deelname. De patiënten werden gerekruteerd via een advertentie die geplaatst werd in steungroepen voor POTS-patiënten op Facebook evenals aankondigingen van Dysautonomia International. Alle patiënten werden eerder gediagnosticeerd met POTS door hun arts, hetzij met een kanteltafeltest of met een staande test, de twee gebruikelijke gevalideerde diagnostische technieken.

Studie protocol

Patiënten werden gevraagd om in te vullen:

 • Nausea profiel, om het symptoom misselijkheid te beschrijven
 • Brainfog vragenlijst met 38 in te vullen items
 • Wood Mental Fatigue Inventaris (WMFI) die 9 mentale vermoeidheidsymptomen peilt

Resultaten

Er werden antwoorden ontvangen van 138 patiënten met POTS (88% vrouwelijk) tussen 14 en 29 jaar.

Patiënten ontwikkelden POTS symptomen gemiddeld 6 jaar voor deelname aan de studie en hadden de diagnose al gemiddeld 3 jaar. 51% rapporteerde al te zijn flauwgevallen als gevolg van orthostatische intolerantie en 14% meldde dat ze het grootste deel van de dag plat liggen.

96% of 132 personen rapporteerden brain fog en 67% of 93 personen ervoeren dagelijks brain fog. Deze brain fog zorgde ervoor dat ze schoolwerk niet konden afwerken (86%), niet konden werken (80%) of deelnemen aan sociale activiteiten (67%).

De ernst van brain fog en mentale vermoeidheid varieerden sterk tussen de personen. WMFI scores correleerden met de brain fog frequentie en ernst. Personen met slaapstoornissen hadden hogere scores op de WMFI dan personen zonder slaapstoornissen.

Omschrijvingen van brain fog

De meest gebruikte omschrijvingen van brain fog waren

 • ‘vergeetachtig’ (91%),
 • ‘moeite met denken’ (89%), ‘focussen’ (88%), en ‘communiceren of juiste woorden vinden’ (88%) en
 • ‘niet helder’ (88%).

Brain fog triggers

De meest frequent gerapporteerde brain fog triggers waren

 • Fysieke vermoeidheid (91%)
 • Gebrek aan slaap (90%)
 • Lang staan (87%)
 • Uitdroging (86%)
 • En zich zwak voelen (85%)

In liggende houding triggerde fysieke vermoeidheid brain fog in 72% van de gevallen, gebrek aan slaap in 70%, uitdroging in 60% en zich zwak voelen in 57%. Dus hoewel de brain fog verergerde door rechtopstaande houding, bleef brain fog bestaan na het aannemen van een liggende houding.

Gerapporteerde interventies voor brain fog

Niet-farmacologische interventies

Meer dan 75% van de personen had elk van de niet-farmacologische middelen voor POTS in de vragenlijst al uitgeprobeerd, met uitzondering van koelvesten (18%), fysiotherapie (48%) en compressiekousen (63%).

De personen rapporteerde het volgende als nuttig voor het verbetering van brain fog:

 • Neerliggen (81%)
 • Warmte vermijden (68%)
 • Veel vochtinname (66%)
 • Acute inname van minstens 475 ml in 5 min. (63%)
 • Zoutrijk dieet (60%)

De gemelde interventies die brain fog verslechterden waren

 • Douchen (61%)
 • Inspanning (56%)
 • Wandelen (47%) en
 • Inname van cafeïnehoudende dranken (33%).Farmacologische interventies

De POTS behandelingen die het meest geprobeerd werden door de proefpersonen waren

 • Fludrocortison (59%)
 • Midodrine (56%)
 • Zouttabletten (51%)
 • SSRI’s (50%) (soort antidepressiva) en
 • B1 antagonisten (49%) (bètablokkers)

De meest frequent gerapporteerde interventies voor de behandeling van brain fog waren

 • Intraveneuze zoutoplossing (77%)
 • Stimulerende middelen (67%)
 • Zouttabletten (54%)
 • Intramusculaire vitamine B12-injecties (48%) en
 • Midodrine (45%)

De interventies waarvan het meest gemeld werd die de brain fog erger maakten, waren

 • SNRI’s (30%) (soort antidepressiva)
 • Tricyclische antidepressiva (25%)
 • B1 antagonisten (22%)
 • Non-selectieve b antagonisten (20%) en
 • Fludrocortison (17%)

Conclusies

Deze paper is het eerste onderzoek naar POTS patiënten voor de evaluatie van het symptoom ‘brain fog’. We vonden dat

1. Brainfog een overwegend cognitieve klacht is vergelijkbaar met mentale vermoeidheid

2. Er buiten rechtopstaande houding veel triggers en modulatoren van brain fog zijn die de fysiologie van het symptoom kunnen verklaren, en

3. Dat er veel behandelingen zijn die doeltreffend kunnen zijn om brain fog bij POTS patiënten te verbeteren, waaronder enkele die niet standaard gebruikt worden bij POTS.

Brain fog is niet beperkt tot rechtopstaande houding

Het feit dat brain fog getriggerd kan worden door rechtopstaande houding maar niet verdwijnt door liggende houding kan mogelijk verklaard worden door het feit dat brain fog veroorzaakt kan worden door overmatige vermindering van bloeddoorstroming in de hersenen wat vaak voorkomt bij POTS-patiënten als ze rechtstaan.

Brain fog kan ook een multifactoriële etiologie met factoren die niet beperkt zijn tot langdurig rechtopstaande houding. 81% van de personen meldde langdurige concentratie als trigger voor brain fog, waarvan 68% toegaf dat langdurige concentratie een trigger was van hun brain fog in liggende positie.

Slaapkwaliteit kan invloed hebben op brain fog

Vermoeidheid en gebrek aan slaap waren de twee meest genoemde brain fog triggers. Deze bevinding zette de onderzoekers aan tot vragen over de slaapkwaliteit bij deze personen. Uit hun onderzoeksgegevens bleek dat 32% een gediagnosticeerde slaapstoornis hadden, meestal slapeloosheid, slaapapneu, of restless legs-syndroom. Het aantal slaapstoornissen onder de patiënten in deze studie is veel hoger dan de prevalentie onder oudere adolescenten.

Verder hadden de patiënten met een slaapstoornis hogere scores op de WMFI wat wees op ergere mentale vermoeidheid in vergelijking met de proefpersonen zonder slaapstoornis.

Eerdere studies hebben verminderd slaaprendement aangetoond evenals meer slaapstoornissen en slaperigheid overdag bij volwassenen met POTS.

Een verminderde slaaptijd en slaapkwaliteit hebben verminderde prestaties aangetoond op verschillende cognitieve taken. Hoe slaaprendement invloed heeft op cognitie in POTS-patiënten is niet bekend, maar we kunnen stellen dat slaapkwaliteit een belangrijke bijdrage levert aan brain fog in POTS.

Beperkingen

 • Gegevens zijn zelfgerapporteerd (er bestaan echter geen standaard methoden om het subjectieve symptoom brain fog te evalueren)
 • Rekrutering via advertentie bij POTS steungroepen kan een respons bias geven voor patiënten die meer getroffen zijn door POTS (hoewel het aantal mensen die flauwvallen of bedlegerig zijn dit tegenspreken)

Clinical Autonomic Research Ross AJ, Medow MS, Rowe PR, Stewart JM (2013). What is brain fog? An evaluation of the symptom in postural tachycardia syndrome. Clin Auton Res http://dx.doi.org/10.1007/s10286-013-0212-z   [PDF]

Samenvatting

Doelstelling

Adolescenten met posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS) ervaren vage cognitieve beperkingen die door patiënten “brain fog” genoemd wordt. De doelstelling van deze studie was om het symptoom brain fog te onderzoeken om verder inzicht te krijgen in de etiologie en potentiële palliatieve maatregelen.

Methode

Patiënten die in aanmerking komen hebben de diagnose POTS en werden gerekruteerd via sociale media websites. De patiënten dienden een vragenlijst met 38 items in te vullen die ontworpen is voor deze studie, en de Wood Mental Fatigue Inventory (WFMI)

Resultaten

Er werden antwoorden ontvangen van 138 patiënten met POTS (88% vrouwelijk) tussen 14 en 29 jaar. 132 personen rapporteerden brain fog. WMFI scores correleerden met de brain fog frequentie en ernst (P<0.0001). De meest gebruikte omschrijvingen van brain fog waren ‘vergeetachtig’, ‘niet helder’, ‘moeite met denken, focussen en communiceren’. De meest frequent gerapporteerde brain fog triggers waren fysieke vermoeidheid (91%), gebrek aan slaap (90%), lang staan (87%), uitdroging (86%) en zich zwak voelen (85%). Hoewel de brain fog verergerde door rechtopstaande houding, bleef brain fog bestaan na het aannemen van een liggende houding. De meest frequent gerapporteerde interventies voor de behandeling van brain fog waren intraveneuze zoutoplossing (77%), stimulerende middelen (67%), zouttabletten (54%), intramusculaire vitamine B12-injecties (48%) en midodrine (45%).

Conclusies

Omschrijvingen voor “brain fog” zijn het meest consistent een cognitieve klacht. Er kunnen factoren buiten rechtopstaande houding een rol spelen in het voortbestaan van dit symptoom. Patiënten rapporteerden een aantal therapeutische interventies voor brain fog die niet standaard gebruikt worden in de behandeling van POTS dat verder onderzoek rechtvaardigt.

© Vertaling ME-gids.net

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
27
28
30
31
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
29 mei
29/05/2024    
16:00 - 18:00
May 29th, 2024 – 16.00 CEST. EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED TO KNOW ABOUT EHLERS-DANLOS SYNDROMES (EDS). Speaker Prof. Fransiska Malfait moderated by Mrs. Charissa Frank and Mrs. Eva Collado, ePAG [...]
02 jun
02/06/2024    
14:00 - 19:00
Op 2 juni organiseert de familie van een lotgenote een benefietdag. Op dit tuinfeest is iedereen welkom! Je kan de hele namiddag vrij binnenlopen op [...]
03 jun
03/06/2024    
14:00 - 16:00
Welke oplossingen kan de politiek bieden voor problemen van mensen met PAIS? Dertien organisaties op het gebied van long-covid, chronische lyme, ME/CVS en Q-koorts (samen [...]
Events on 29/05/2024
Events on 03/06/2024
03 jun
3 jun 24
Den Haag
Geen Evenementen
Recente Links