Bron:

| 4014 x gelezen

Federaal Volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (Groen) stelde vijf kritische vragen aan bevoegd Minister Onkelinx met betrekking tot het CVS beleid. De vraagstelling van de heer De Vriendt kwam tot stand na zijn deelname aan de vergaderingen van de politieke WUCB werkgroep die in november en december van 2013 plaatsvonden in het Federaal Parlement. Hartelijk dank aan Wouter De Vriendt voor zijn bijdrage en interesse in de CVS problematiek. 

 

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

van woensdag 22 januari 2014 voormiddag


03 Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over “CVS” (nr. 20794)

03.01 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik heb een aantal vragen in verband met CVS.

Ten eerste, hoe gaat het RIZIV om met patiënten met CVS? Wat wordt er momenteel terugbetaald door het RIZIV? Is er een langetermijnvisie die rekening houdt met de recente ontwikkelingen in het buitenland, zoals een studie in Noorwegen met het geneesmiddel Rituximab?

Ten tweede, in 2012 heeft het verzekeringscomité van het RIZIV de referentiecentra negatief geëvalueerd en werd de subsidiëring stopgezet. Tegelijk werd beslist dat patiënten met CVS nadien verder een terugbetaling moesten kunnen krijgen van de behandelingen, zij het enkel de psychologische graduele oefentherapie en de cognitieve gedragstherapie. Er werd ook beslist dat er overgangsmaatregelen moesten komen voor de patiënten die toen nog in de referentiecentra behandeld werden.

Het RIZIV zal de noodzakelijke reglementen uitwerken om die beslissingen te concretiseren. Wat is de huidige situatie en rol van de referentiecentra? Worden zij nu nog gefinancierd? Er is ook een nieuwe overeenkomst afgesloten door het

verzekeringscomité dat moet zorgen voor meer diagnostische CVS-centra. Het akkoord spreekt echter over maximaal 1 100 terugbetalingen van cognitieve gedragstherapie per jaar. In welke opvang of maatregelen voorziet u voor CVS-patiënten die geen baat hebben bij die therapie?

Ten derde, gezien de aanslepende problematiek rond CVS, het beperkte therapeutische aanbod en het begrensde aantal terugbetalingen is er nood aan een grondiger uitgewerkt beleidsplan. U hebt een tijd geleden beloofd een conferentie rond CVS te organiseren. Komt die er? Zo ja, wanneer?

Ten vierde, op basis van welke criteria wordt patiënten met de diagnose CVS door de controleartsen van het RIZIV de toegang ontzegd tot arbeidsongeschiktheid en invaliditeitsuitkeringen? Bestaan daarvoor criteria en, zo ja, welke? Hebt u er weet van dat dit, alvast in sommige gevallen, gebeurt op basis van een vrij kort en soms onpersoonlijk onderzoek? Is het op die basis wel mogelijk om een inschatting te maken van een chronische ziekte?

Ten slotte, hoe worden patiënten met CVS voor wie de toegang tot die uitkeringen wordt ontzegd, begeleid naar werk? Ik meen dat het een goed idee is om een betere begeleiding naar werk uit te bouwen. Bent u dat van plan? Hebt u in die zin al maatregelen genomen?

03.02 Minister Laurette Onkelinx: Dat zijn veel vragen.

03.03 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Het zijn er vijf.

03.04 Minister Laurette Onkelinx: Ten eerste, net zoals iedereen hebben ook patiënten met CVS recht op de terugbetaling van de courante geneeskundige verstrekkingen. Daarnaast worden voor patiënten met CVS de specifieke behandelingen terugbetaald waarvan wetenschappelijk voldoende is aangetoond dat ze de CVS-klachten kunnen verminderen. Dat geldt momenteel enkel voor cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie. De nieuwe overeenkomst, die het verzekeringscomité van het RIZIV in september 2013 heeft goedgekeurd, maakt die terugbetaling mogelijk.

Deze overeenkomst maakt ook de terugbetaling mogelijk van een gespecialiseerde, multidisciplinaire diagnosestelling van CVS. Op termijn zal het wetenschappelijk onderzoek, waarvoor ikzelf niet bevoegd ben, hopelijk leiden tot een betere kennis van deze aandoening en meer effectieve behandelingen. Behandelingen moeten echter hun doeltreffendheid aantonen alvorens ze algemeen kunnen worden toegepast. Wat de behandeling met Rituximab betreft, stelt de richtlijn van het Nederlandse CBE over CVS uit februari van vorig jaar dat Rituximab gezien de kans op bijwerkingen niet dan met grote terughoudendheid dient te worden toegepast en dat er aan de studies over deze behandeling nog geen conclusies kunnen worden verbonden.

Ten tweede, de overeenkomsten met vroegere referentiecentra werden eind 2011 stopgezet. Deze centra kunnen zich kandidaat stellen om de nieuwe overeenkomst af te sluiten. Begin 2012 heeft het verzekeringscomité inderdaad beslist dat na de stopzetting van de overeenkomsten met de referentiecentra er nieuwe maatregelen moeten komen, waardoor de voormelde behandelingen verder kunnen worden terugbetaald. Het is dus de nieuwe overeenkomst die dit mogelijk maakt. Tot eind januari kunnen de kandidaat-ziekenhuizen hun aanvraagdossier indienen om deze overeenkomst af te sluiten. Nadien zal het verzekeringscomité de overeenkomst afsluiten met de in overweging genomen kandidaat-centra. Daarvoor is er een budget van 2,3 miljoen euro. Er zijn overgangsmaatregelen voor de patiënten die nog in 2012 in de referentiecentra werden behandeld.

Wat het aantal terugbetalingen betreft voor de cognitieve gedragstherapie, wil ik verduidelijken dat het over in totaal 18 700 individuele zittingen van vijftig minuten gaat, die per jaar zullen kunnen worden terugbetaald aan bijna 50 euro

per zitting. Dit aantal van 18 700 komt overeen met een equivalent van 1 100 patiënten op jaarbasis die een volledig programma van cognitieve gedragstherapie kunnen volgen dat bestaat uit maximum 17 zittingen.

Uit de evaluatie van de overeenkomsten – tussentijds na twee jaar en finaal na vier jaar – zal moeten blijken of dit genoeg is, maar ik meen dat 18 700 terugbetaalbare zittingen per jaar toch wel een ruim aantal is om mee te beginnen.

Het andere deel van het budget van 2,3 miljoen euro zal vooral worden gebruikt voor de financiering van de diagnostische centra. Ook patiënten met CVS, die geen baat hebben bij cognitieve gedragstherapie of graduele oefentherapie, zullen in de diagnostische centra een gespecialiseerd behandelingsadvies krijgen. Voor de patiënten die in principe tot de beroepsactieve bevolking behoren, maar door hun chronische vermoeidheid reeds beroepsinactief zijn, dient het behandelingsadvies trouwens ook een plan van gedeeltelijke of gehele hertewerkstelling te omvatten.

Ten derde, ik heb tijdens de vragensessie van 30 november jongstleden al op de vragen van mevrouw De Bont en mevrouw Detiège geantwoord dat ik er niet tegen gekant ben dat er binnen de Kamercommissie een overleg rond CVS wordt georganiseerd. Het is aan de commissie om dit te organiseren.

Ten vierde, ik kan u meedelen dat iemand die lijdt aan CVS arbeidsongeschikt kan worden erkend als bepaalde voorwaarden vervuld zijn. In de uitkeringsverzekering voor loontrekkenden dient een verzekerde, zowel tijdens het tijdvak van de primaire arbeidsongeschiktheid als tijdens het tijdvak van invaliditeit, te voldoen aan drie basisvoorwaarden die inhouden dat de verzekerde alle werkzaamheden moet hebben stopgezet als rechtstreeks gevolg van het intreden of verergeren van letsels of functionele stoornissen, zoals bijvoorbeeld CVS, waardoor zijn of haar voordien vermogen verminderd is tot een derde of minder. Iedere situatie wordt individueel geëvalueerd, rekening houdend met de medische voorgeschiedenis, de genoten opleiding en de beroepsantecedenten.

In de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen dient de verzekerde tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid wegens letsels of functionele stoornissen een einde te hebben gesteld aan de taken die verband hielden met de beroepsbezigheid. Tijdens het tijdvak van invaliditeit moet de verzekerde niet alleen een einde hebben gesteld aan de taken die met zijn beroepsbezigheid verband hielden. Hij moet ook ongeschikt zijn om om het even welke

beroepsactiviteit uit te oefenen.

Ik neem er nota van dat sommige onderzoeken niet volgens de regels van de kunst verlopen. De evaluatie van de arbeidsongeschiktheid dient echter te verlopen door middel van een uitgebreid klinisch onderzoek in functie van de functionele stoornis, waardoor een correcte beoordeling van CVS kan worden gemaakt.

Ten vijfde, indien de verzekerden niet langer aan de hierboven genoemde criteria voldoen om als arbeidsongeschikte te worden erkend, zijn zij bijgevolg geschikt voor de arbeidsmarkt en behoren zij tot de bevoegdheid van mijn collega De Coninck.

03.05 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, ik dank u voor het uitgebreide en heel nauwkeurige antwoord.

Ten eerste, het is aan ons, politici, om CVS ernstig te nemen. Ik heb het gevoel dat wij, politici, er nog altijd niet in zijn geslaagd een afdoend antwoord te formuleren en afdoende tegemoet te komen aan de bestaande bekommernissen.

Heel wat CVS-patiënten hebben geen baat bij cognitieve gedragstherapie. Wij moeten oog hebben voor de variatie.

Ten tweede, CVS enkel als een psychosomatische aandoening behandelen, botst op zijn grenzen. Daarom heb ik naar de studie in Noorwegen verwezen.

Ik begrijp uit uw antwoord dat er bijwerkingen en neveneffecten zijn en dat er twijfel over de resultaten is. Laat ons niettemin het wetenschappelijke onderzoek verder voeren. Zeker onderzoeken naar arbeidsongeschiktheid en dies meer moeten inderdaad op een correcte manier gebeuren.

Het verhaal wordt echter vervolgd. Wij blijven het dossier in elk geval nauwkeurig opvolgen.

De voorzitter (Maya Detiège): In mijn hoedanigheid van voorzitter meld ik dat een aantal resoluties al hangende zijn. Een aantal partijen heeft het thema ook al als prioriteit naar voren geschoven. Normaal gezien, zullen wij in februari 2014 het thema agenderen.

Deze mededeling is misschien interessant om weten, zodat de krachten rond het onderwerp kunnen worden gebundeld. Hopelijk kunnen wij aldus voor de patiënten iets doen.

03.06 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, is het de bedoeling dat dan hoorzittingen worden georganiseerd?

De voorzitter: Die mogelijkheid bestaat. Ik voel dat er heel veel vragen en voorstellen ter zake hangende zijn. Ook mevrouw De Bont, mevrouw Van Gool en ikzelf hebben voorstellen ingediend. Wij hadden de datum van 12 februari 2014 geprikt, dag waarop wij de werkzaamheden kunnen bepalen.

Er zijn een aantal resoluties. Of u mee zult inpikken en of wij hoorzittingen over de thematiek zullen organiseren, zal op die datum worden beslist. Ik zie een merendeel van de aanwezige leden nu al knikken.

Ik vermoed dus dat wij de richting van hoorzittingen zullen uitgaan.

Aldus hebt u een zicht op het vervolg.

Het incident is gesloten.

L’incident est clos.

© De Kamer


Met dank aan de Wake Up Call Beweging om hierop attent te maken.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Geen Evenementen
Recente Links