Bron:

| 456 x gelezen

Zelfs zonder ziekte zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in de manier waarop hun lichaam werkt – fysiologische verschillen. Deze zijn enorm belangrijk bij het verklaren van de verschillen in vatbaarheid voor ziekten en de verschillen in respons op medicatie en behandeling.

In een recente paper wordt bijvoorbeeld samengevat dat de geslachtshormonen oestrogeen en testosteron verschillende effecten hebben op immuunreacties, wat betekent dat:

 • Mannen
  • Vatbaarder voor infecties van buiten het lichaam.
  • Beter bestand tegen de ontwikkeling van auto-immuniteit en abnormale celgroei.
 • Vrouwen
  • Hogere gevoeligheid voor ziekteverwekkers die hardnekkige infecties in de lichaamscellen kunnen veroorzaken, auto-immuniteit en abnormale celgroei.
  • Minder vatbaar voor infecties van buiten het lichaam.

Andere studies hebben gesuggereerd dat er ook verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen zijn in de manier waarop het autonome zenuwstelsel (AZS) werkt – het AZS is verantwoordelijk voor het regelen van processen in het lichaam die zich voordoen zonder dat we er bewust controle over hebben, zoals onze hartslag.

Het AZS omvat:

 • Het parasympathische zenuwstelsel – verantwoordelijk voor de “rust- en verterings”-reactie die acties omvat zoals pupillen vernauwen, spijsvertering bevorderen, hartslag vertragen en slapen.
 • Het sympathische zenuwstelsel – verantwoordelijk voor de “vecht en vlucht”-reactie die acties omvat zoals pupillen verwijden, spijsvertering verminderen, hartslag verhogen en alertheid.

Onderzoek heeft aangetoond dat mannen een hogere activiteit van het sympathische zenuwstelsel hebben, terwijl vrouwen een hogere activiteit van het parasympathische zenuwstelsel hebben.

Aangezien het AZS, het immuunsysteem en persisterende infecties – zoals latente virale infecties – in verband zijn gebracht met ME/cvs, kunnen deze verschillen in gevoeligheid een rol spelen bij het verklaren van de variaties in het aantal mannen en vrouwen met de ziekte.

Verschillen in leeftijd van begin

Bevindingen suggereren dat mannen de neiging hebben om ME/cvs eerder in hun leven te ontwikkelen dan vrouwen – of, waar het begin bij mannen en vrouwen vergelijkbaar was, is er bij vrouwen een tendens geweest om de ziekte later in het leven te ontwikkelen. Dit kan, op zijn minst gedeeltelijk, verklaard worden door verschillen in periodes van significante hormonale veranderingen, en hoe deze zich verhouden tot de waargenomen leeftijd waarop ME/cvs voor zowel mannen als vrouwen begint.

Bij mannen blijkt de aanvangsleeftijd het meest voor te komen tussen de leeftijd van 10 en 19 jaar, de puberteit dus. Bij vrouwen kent de aanvangsleeftijd twee pieken; één, zoals bij mannen, tussen 10 en 19 jaar, maar een andere komt voor in de leeftijd van 30 tot 39 jaar, waarbij vaak zwangerschap en postpartumperiode betrokken zijn.

Deze leeftijdscategorieën omvatten niet alleen perioden van significante hormonale veranderingen, maar kunnen ook overeenkomen met tijden van verhoogde vatbaarheid voor infecties, wat op zijn beurt het risico op het ontwikkelen van ME/cvs vergroot, hetzij op dat moment, hetzij in de toekomst. Ondanks de observatie dat het begin van ME/cvs verband lijkt te houden met perioden van hormonale verandering, geven Thomas en collega’s in een recente review aan dat er weinig onderzoek is geweest dat rechtstreeks rekening houdt met de betrokken biologische mechanismen, of met de betrokkenheid van specifieke hormonaal gerelateerde gebeurtenissen en medicijnen bij ME/cvs.

Verschillen in symptomen

Er is tegenstrijdig bewijsmateriaal met betrekking tot de vraag of er verschillen zijn in de symptomen die mannen en vrouwen met ME/cvs ervaren.

Eén kleine studie, gepubliceerd in 1999 (achter een betaalmuur), vergeleek de ervaringen van 18 mannen en 59 vrouwen met “CVS” en ontdekte dat er mogelijk geen verschil is in de symptomen die mannen en vrouwen met “CVS” ervaren – de drie meest voorkomende symptomen voor zowel mannen als vrouwen waren extreme vermoeidheid, spierpijn en cognitieve problemen.

In studies met een grotere steekproefomvang lijken mannen met ME/cvs echter lagere niveaus van bepaalde symptomen te rapporteren in vergelijking met vrouwen. ME Research UK heeft bijvoorbeeld eerder geschreven over een studie die verschillen in symptomen onderzocht tussen 119 mannen en 1190 vrouwen met ME/cvs – hier rapporteerden mannen lagere niveaus van symptomen zoals ochtendstijfheid, pijn, duizeligheid en seksuele disfunctie in vergelijking met vrouwen. Meer recent hebben vroege bevindingen van de DecodeME-studie (14.257 vrouwelijke en 2.817 mannelijke deelnemers) ook aangegeven dat mannen die deelnamen aan de studie minder symptomen rapporteerden. Gezien de bevindingen uit studies naar de geleefde ervaringen van mannen met ME/cvs, of een diagnose van “CVS” – en van mannen met andere ziekten die vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen, zoals reumatoïde artritis, borstkanker en fibromyalgie – is het mogelijk dat deze verschillen, op zijn minst gedeeltelijk, verklaard kunnen worden door de maatschappelijke druk om mannelijk over te komen, wat kan betekenen dat mannen met ME/cvs het zoeken naar medisch advies uitstellen of zich door de symptomen heen worstelen en de ernst ervan bagatelliseren.

Hoewel het goed is om te onthouden dat de bevindingen van DecodeME nog niet definitief zijn en de rekrutering van deelnemers nog gaande was op het moment van publicatie, is het aantal mannelijke respondenten in deze DecodeME-publicatie mogelijk niet volledig representatief voor het aantal mannen met ME/cvs in het Verenigd Koninkrijk. Bij een ratio van 1:3 of 1:4 zouden we ergens tussen de 3.415 en 4.268 mannelijke deelnemers hebben verwacht, terwijl in de DecodeME-studie 2.817 deelnemers mannelijk waren. Bovendien had slechts 12,7% van de deelnemers ernstige of zeer ernstige ME/cvs, wat wederom niet volledig de realiteit weergeeft, die in de buurt komt van 25% van alle mensen met de ziekte. Dit betekent mogelijk dat mannen met ernstigere symptomen ook niet in de analyse terugkomen.

Verschillen in de reactie op inspanning

Een verdere studie, gerapporteerd door ME Research UK, onderzocht hoe 24 vrouwelijke en 11 mannelijke deelnemers met ME/cvs (gediagnosticeerd respectievelijk volgens de Canadese Consensus Criteria of Fukuda-criteria voor ME/cvs en CVS), en 21 vrouwelijke en 14 mannelijke gezonde controles reageerden op een inspanningstest die ontworpen was om postexertionele malaise (PEM) uit te lokken. Deze studie keek naar markers in het bloed die verband houden met de immuunfunctie vóór de inspanning, tijdens de maximale inspanning en vier uur na de maximale inspanning. Hoewel de resultaten van de studie complex waren, toonden ze een verschil aan tussen mannen en vrouwen in de manier waarop genen die verband houden met de immuunfunctie tot expressie komen, zowel bij maximale fysieke inspanning als vier uur daarna. Hoewel deze resultaten suggereerden dat mannen en vrouwen op de korte termijn verschillend kunnen reageren op inspanning, werd in deze studie geen rekening gehouden met de effecten op langere termijn.

In een andere studie, gepubliceerd in 2023, werd bekeken hoe 37 deelnemers die voldeden aan de Fukuda-criteria voor CVS (22 vrouwen en 15 mannen) en 144 controles (141 vrouwen en 3 mannen) reageerden op een andere inspanningstest, en dit keer werden de deelnemers gedurende een langere periode gevolgd:

 • Op dag 1 tot 7 werd de deelnemers gevraagd vragenlijsten in te vullen met betrekking tot de mate van vermoeidheid en hun fysieke beperkingen.
 • Op dag 8 en 9 werd de inspanningstest uitgevoerd – deze omvatte 30 seconden squats, gevolgd door een wandeltest van 6 minuten.
 • Op dag 10 tot 15 vulden de deelnemers dagelijks een webdagboek in waarin hen werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 hun vermoeidheidsniveau te noteren en hoe dit hun werk, huishouden en lichaamsbeweging beïnvloedde.
 • Van dag 1 tot 15 droegen alle deelnemers hartslagmeters.

In het algemeen waren de niveaus van gerapporteerde vermoeidheid iets lager voor mannen in vergelijking met vrouwen – iets waarvan de onderzoekers suggereerden dat het te wijten kan zijn aan verschillen in de ziekte zelf, bijvoorbeeld in hoe de symptomen zich presenteren, of in hoe mannen de symptomen van de ziekte ervaren – wat opnieuw verband houdt met hoe sommige mannen met ME/cvs druk kunnen voelen om mannelijk over te komen en de symptomen te bagatelliseren.

Mannelijke en vrouwelijke deelnemers met ME/cvs waren in staat om vergelijkbare hoeveelheden activiteit te verrichten tijdens de inspanningstest, en in reactie op de test was er weinig verschil tussen mannen en vrouwen in de snelheid van herstel; op dag 15 waren zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers hersteld tot de vermoeidheidsscore die ze op dag 1 rapporteerden. Interessant genoeg daalde de hartslag van de mannelijke deelnemers tijdens de laatste twee dagen van het onderzoek aanzienlijk – iets wat niet werd waargenomen bij de vrouwen in deze studie.

Hoewel deze studie PEM over een langere periode bekeek, is het mogelijk dat een intensievere inspanningstest dan de gebruikte test nodig is om verschillen tussen mannen en vrouwen met ME/cvs beter te detecteren – naast studies met grotere aantallen deelnemers.

Verschillen in autonome functie

Er is ook enig onderzoek dat rekening houdt met verschillen in de functie van het autonome zenuwstelsel tussen mannen en vrouwen met ME/cvs. Een studie gepubliceerd in 2021 onderzocht de hartslagvariabiliteit (HRV) – een marker van autonome functie – bij 32 mannen en 45 vrouwen die voldeden aan de Fukuda-criteria voor CVS, en 19 mannelijke en 25 vrouwelijke controles gematcht naar leeftijd. De onderzoekers vroegen de deelnemers ook naar hun symptomen, waaronder vermoeidheid, autonome disfunctie, slaapkwaliteit en angst en depressie.

Uit deze studie bleek dat voor zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers in deze studie een lagere hartslagvariabiliteit geassocieerd was met een grotere lichamelijke ernst van ME/cvs.

De resultaten toonden ook aan dat in vergelijking met vrouwen, mannen met ME/cvs:

 • Verschillende hartslagvariabiliteitsprofielen – over het algemeen hadden mannen hogere HRV-waarden (hogere HRV-metingen zijn meestal een teken van een betere gezondheid).
 • Hogere systolische bloeddruk.
 • Lagere hartslag
 • Lagere scores op zelfgerapporteerde vragenlijsten:
  • Symptomen van autonome disfunctie.
  • Frequentie van zowel fysieke als emotionele symptomen. De beoordeelde symptomen waren onder andere hoofdpijn, problemen met inslapen, rusteloosheid, concentratie en traagheid van werken.
  • Niveaus van functionele beperkingen door vermoeidheid.
  • Slaapkwaliteit.
 • Hogere scores op een vragenlijst die zelfgerapporteerde angst en depressie meet.

De auteurs suggereerden dat de resultaten duiden op een hogere activatie van het parasympathische zenuwstelsel bij vrouwen, maar dat bij vrouwen met ME/cvs de activatie mogelijk is afgenomen tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van een gezonde man. Wat dit precies betekent – vooral voor mannen – blijft onduidelijk.

Verschillen in de niveaus van vetmoleculen in het bloed

In één studie die fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen met ME/cvs onderzocht, werd gekeken naar vetmoleculen (lipiden) die belangrijk zijn in zowel de immuun- als ontstekingsprocessen in het lichaam, en ook naar de functie van cellen die energie produceren (mitochondriën) – die allemaal betrokken zijn bij ME/cvs.

In deze studie werden de lipidenniveaus in het bloed onderzocht bij 50 mensen met ME/cvs (gediagnosticeerd met behulp van respectievelijk de Fukuda– of Canadese Consensus Criteria voor CVS en ME/cvs) en 50 gezonde controles (25 mannen en 25 vrouwen in elk). De bevindingen suggereerden dat er verschillen waren in lipidenniveaus tussen mensen met ME/cvs en gezonde controles, en dat deze verschilden per geslacht. De resultaten waren complex, maar samengevat:

 • Mannelijke deelnemers met ME/cvs hadden verhoogde niveaus van:
  • Een lipide waarvan gedacht wordt dat deze betrokken is bij de immuunrespons (hexosylceramide; HexCer)
  • Verschillende lipiden die mogelijk verband houden met ontsteking en vatbaarheid voor auto-immuunziekten en chronische ontstekingsziekten (LA-afgeleide oxylipinen)
 • Vrouwelijke deelnemers met ME/cvs hadden verlaagde niveaus van:
  • Een bepaalde lipide die betrokken is bij de regulatie van ontstekingsroutes (fosfatidylethanolamine; PE)
  • HexCer

Voor zowel mannelijke als vrouwelijke deelnemers bleken de lipidenniveaus ook geassocieerd te zijn met zelfgerapporteerde symptomen van ME/cvs.

Deze studie werd uitgevoerd bij een relatief klein aantal mensen, en hoewel dit suggereert dat er verschillen kunnen zijn in lipidenprofielen voor mannen en vrouwen met ME/cvs, is er meer onderzoek nodig, zowel om te onderzoeken wat deze verschillen zijn bij grotere groepen mensen, als om beter te begrijpen welke rol deze lipiden precies spelen bij ME/cvs.

Samenvatting

Er is zeer beperkt bewijs met betrekking tot de fysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen met ME/cvs. Dit betekent dat er geen conclusies getrokken kunnen worden en dat we op dit moment niet genoeg weten over de manieren waarop mannen en vrouwen met ME/cvs verschillen.

De hier samengevatte studies suggereren dat er verschillen kunnen zijn tussen mannen en vrouwen met ME/cvs met betrekking tot:

 • Begin van de ziekte – mogelijk eerder bij mannen.
 • Ervaren symptomen – hoewel de bevindingen tegenstrijdig zijn, ervaren mannen mogelijk minder symptomen.
 • Hartslagvariabiliteit (een marker van autonome functie) – mannen hadden betere scores en dit wordt over het algemeen gezien als een marker van een betere gezondheid.
 • Niveaus van angst en depressie – werden hoger waargenomen bij mannen.
 • Reactie op inspanning op de korte termijn – met betrekking tot genexpressie en immuunfunctie; de exacte genen die werden beïnvloed, waren verschillend voor mannen en vrouwen.
 • Reactie op inspanning op de langere termijn – de resultaten waren complex. Hoewel er weinig verschil werd waargenomen in de tijd die nodig was om te herstellen tot het basisniveau van vermoeidheid, ervoeren mannen met ME/cvs een daling in hartslag die niet werd waargenomen bij vrouwen.
 • Verschillen in lipidenprofielen – die belangrijk zijn in zowel immuunroutes als ontstekingsroutes, bij mannen en vrouwen met ME/cvs.

Ondanks deze bevindingen is het belangrijk op te merken dat het relatief kleine aantal deelnemers dat in elke studie werd gebruikt (met uitzondering van DecodeME), en het gebrek aan replicatie van de bevindingen over verschillende populaties, betekent dat er veel meer onderzoek nodig is om beter te begrijpen wat precies de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen met ME/cvs, en wat deze verschillen betekenen voor diagnose en behandeling.

Te onthouden boodschappen

 • Zelfs als er geen ziekte is, zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in de manier waarop hun lichaam werkt – fysiologische verschillen – en deze zijn gerelateerd aan variaties in vatbaarheid voor ziekte.
 • Er is weinig bekend over de fysiologische verschillen bij mannen en vrouwen met ME/cvs.
 • Het weinige onderzoek dat er is, suggereert dat er verschillen kunnen zijn tussen mannen en vrouwen met ME/cvs, bijvoorbeeld in autonome functie en reactie op inspanning – desondanks is er niet genoeg onderzoek om harde conclusies te trekken.
 • Er is veel meer onderzoek nodig om beter te begrijpen wat precies de verschillen zijn tussen mannen en vrouwen met ME/cvs, en wat deze verschillen betekenen voor diagnose en behandeling.

© ME Research UK, 19 november 2023. Vertaling admin, redactie NAHdine, ME-gids.

Geef een reactie

Zijbalk

Volg ons
ma
di
wo
do
vr
za
zo
m
d
w
d
v
z
z
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
03 apr
03/04/2024 - 04/04/2024    
Hele dag
The 1st International Conference on Clinical and Scientific Advances in ME/CFS and Long COVID aims to raise awareness, clarify misconceptions, promote understanding, and stimulate discussion among healthcare [...]
16 apr
16/04/2024    
15:30 - 16:45
16 april 2024 Tijdens dit webinar vertellen we u meer over lopend onderzoek naar ME/CVS. Ook blikken we vooruit op het vervolg van het onderzoeksprogramma [...]
19 apr
19/04/2024    
00:00
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 1ste Nederlandse Long COVID Dag die plaats zal vinden in Amersfoort op vrijdag 19 april 2024. Wij bieden op deze belangrijke [...]
20 apr
20/04/2024    
19:15 - 20:00
Post-COVID klinieken eindelijk een feit: minister Pia Dijkstra geeft groen licht Academische ziekenhuizen krijgen groen licht van demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra om [...]
02 mei
02/05/2024    
15:00 - 22:00
ME/CFS Symposium Air date: Thursday, May 2, 2024, 9:00:00 AM Time displayed is Eastern Time, Washington DC Local iCalendar:  Add an upcoming event to your [...]
Events on 16/04/2024
Events on 19/04/2024
Events on 20/04/2024
Recente Links